Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości, bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych na kontach, prowadzenie rejestrów dla potrzeb podatku VAT, obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy, rozliczanie podatku VAT, sporządzanie niezbędnych deklaracji i sprawozdań (w tym do Urzędu Statystycznego), prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia, ewidencji wartości niematerialnych i prawnych, przebiegu pojazdu oraz innych według potrzeb.