Ujmowanie zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia, ewidencji wartości niematerialnych i prawnych, przebiegu pojazdu oraz innych według potrzeb, obliczanie zaliczek na podatek dochodowy, prowadzenie rejestrów dla potrzeb podatku VAT, sporządzanie niezbędnych deklaracji i sprawozdań.